Na temelju Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14), članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), članka 29. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Rasinja, KLASA: 007-01/16-01/01, URBROJ: 2137/13-16-1, od 01. ožujka 2016. godine i članka 44. Statuta Općine Rasinja („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 5/13. i 5/18), općinski načelnik Općine Rasinja dana 17. svibnja 2019. donio je

Odluke o financiranju Programa:

Udruge vinogradara i voćara „GROZDEK“

Udruge vinogradara i vinara „Soviljnjak“ Rasinja

DIF „Zavičaj“ Veliki Poganac

Udruge umirovljenika matice Općine Rasinja

Udruge žena i djevojaka „Napredna žena“

NK „Galeb“ Koledinec

NK „Rasinja“ Rasinja

NK „Sabarija“ Subotica Podravska

NK „Tehničar“ Cvetkovec

„Podravske grude“ udruge za očuvanje prirodne i kulturne baštine rodnoga kraja

ŠRK „KARAS“ Kuzminec

Udruge mladih Subotica Podravska

Lovačkog društva „Vepar“ Veliki Poganac

Udruge žena Koledinec

Društva žena i djevojaka „Hrvatska duša“ Rasinja

Udruge žena Subotica Podravska

Poštovani,
Obavještavamo Vas kako se zatvara Javni poziv za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Rasinja, sukladno točki VI. Javnog poziva, budući da su raspoređena sva predviđena novčana sredstva.

Stoga od 25. rujna 2018. godine sve pristigle prijave pristigle po javnom pozivu koje stignu neće biti razmatrane, niti predmet postupanja.

Općina Rasinja

Stranica 2 od 5

© 2018 Općina Rasinja. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg