Na temelju Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14), članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), članka 29. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Rasinja, KLASA: 007-01/16-01/01, URBROJ: 2137/13-16-1, od 01. ožujka 2016. godine i članka 44. Statuta Općine Rasinja („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 5/13. i 5/18), općinski načelnik Općine Rasinja dana 04. prosinca 2019. donio je

Odluke o financiranju Programa:

NK "Rasinja"

NK "Sabarija"

NK "Tehničar"

 

© 2018 Općina Rasinja. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg