Na temelju članka 10. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja imovinom u vlasništvu Općine Rasinja („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 14/17) i Odluke Općinskog vijeća Općine Rasinja o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Rasinja (KLASA: 406-01/21-01/01, URBROJ: 2137/13-21-1 od 11. studenoga 2021.), objavljuje se

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Rasinja

Ponudbeni list

Stranica 9 od 25

© 2018 Općina Rasinja. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg