Na temelju članka 10. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja imovinom u vlasništvu Općine Rasinja („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 14/17) i Odluke Općinskog vijeća Općine Rasinja o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Rasinja (KLASA: 406-01/18-01/02, URBROJ: 2137/13-18-1 od 29. svibnja 2018.), objavljuje se

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Rasinja

Ponudbeni list

 

Stranica 8 od 25

© 2018 Općina Rasinja. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg